Адамдын жана жаныбарлардын физиологиясы

Автор: Г.А. Жантаева, Б.К. Кадырова

Бөлүм: Химия, Биология

Басылган жылы: Бишкек «Полиграфбумресурсы», 2017, - 168 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2017-12-23 08:10:47

Бул окуу курал жогорку окуу жайлардын студенттерине жана акыркы багыттагы окуу процесстерине арналган. Ар бир системага жана ал камтыган органдарга мүнөздөмө берилип, лабораториялык иш жүргүзүүлөр менен бышыкталат. Теория менен практикалык иштердин негизинде бышыктоо иретинде тесттер да берилген. Окуу куралда темага жараша көптөгөн түстүү сүрөттөр жана схемалар берилген. Алар темаларды өздөштүрүүгө жана студенттердин өз алдынча иштөөсүнө жардам берет. Кээ бир түстүү сүрөттөр тажрыйбалар жасап жаткан учурда тартылып алынган.
Физиология боюнча берилген окуу курал учурдун талабына жооп берет жана окуу жайларга, биология тармагындагыларга арналган.

Жаңы китептер