ФИЗИКАЛЫК ПРАКТИКУМ МЕХАНИКА

Автор: Омаралиева З.

Бөлүм: Физика, Техника

Басылган жылы: Ош: 2019 – 135 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2019-09-25 16:34:39

Окуу колдонмодо жалпы физика курсунун механика бөлүмүнүн айрым маселелерин тереңдетип өздөштүрүүгө көмөк көрсөтүүчү 14 лабораториялык иштердин баяндамалары берилген. Ар бир баяндама студенттерди аткарылуучу иштин максаты, жабдылышы, изилденүүчү кубулуштардын илимий-теориялык негизде түшүндүрүлүшү, ишти аткаруунун тартиби, алынган маалыматтарды иреттеп-анализдөө жана тиешелүү тыянак чыгаруу жолдору менен тааныштырат.

Жаңы китептер