Информатика 5-6 - класс

Автор: А. А. Беляев, И. Н. Цыбуля, Л. А. Самыкбаева, Н.Н.Осипова, У. Э. Мамбетакунов

Бөлүм: Информатика

Басылган жылы: «Сорос-Кыргызстан» Фонду, 2020 – 205 б.

Жүктөлгөн убакыт: 2020-12-25 16:24:01

Бул окуу китеби информатиканын негиздерин жана программалоону үйрөнүүнү баштоо- го даяр бардык курактагы балдарга арналат. Окуу китеби компьютерлер кандай түзүлгөнүн, алар өз ара кандай байланышарын жана аларды программа аркылуу кандайча башкарууну түшүнүүгө жардам берет. Окуу китебинин темалары информатиканы үйрөнүүнүн төрт негизги бөлүмүндө ачылып берилет, алар: Информатика жана маалымат, Компьютерлер жана програм- малык камсыздоо, Компьютердик тармактар жана интернет, Программалоо. Бардык бөлүмдөр материалды үйрөнүүнүн көлөмүн көбөйтүү жана акырындап тереңдетип окутуу менен, ар бир класста кайталанат. Окуу китеби мектеп программасынын алкагында иштөөдө да, «Информати- ка» предметин өз алдынча үйрөнүүдө да колдонулушу мүмкүн.

Жаңы китептер